PARTIET

Enhedslisten Norddjurs:

 Afdeling Norddjurs er repræsenteret i kommunalbestyrelsen:

 

Ulf Baldrian Kudsk Harbo: Politisk ordfører gruppeformand og kontaktperson til Ø bestyrelsen

Udvalgsmedlem - Børne og Ungeudvalg - følges af Else Marie Brøndum og Nijazi Krasniqi 

Udvalgsmedlem - Kultur og Udviklingsudvalg - følges af Lone bording Jensen

Øvrige poster: Råd, bestyrelser og nævn – se adr. liste

Produktionsskolen: Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Integrationsrådet: Inky (Ingrid) Remy

Delegeret til KL: Ulf Baldrian Kudsk Harbo

(Skov og) Naturstyrelsen, Kronjyllands brugerråd: Mogens Overballe

Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv: Lone Bording Jensen 

Følg med i politik i kommunen og kontakt som borger gerne din kommunalpolitiker (se adresseliste)hvis du har spørgsmål eller forslag til din kommunes politik og forvaltning

Tilmeld dig Kommunalt Nyhedsbrev hos Jesper Kiel - kommunalvalgsmedarbejder - Enhedslisten [email protected]

Tilmeld dig dagsordener og beslutningsreferater fra møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, de stående udvalg og forskellige andre udvalg, kommissioner, råd o.l. her http://norddjurs.dk/page2484.aspx  

 

Adr.liste:

Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Glesborg Kærvej 31, Glesborg Kær, 8585 Glesborg. Tlf. 61651383 og mail [email protected]  

Birgitte Poulsen, Hevring Møllevej 12, St. Sjørup, 8550 Ørsted. Tlf. 51782599 og mail [email protected]

Lone Bording Jensen, Stokkebro 21, Gjerrild, 8500 Grenå. Tlf. 31531424 og mail [email protected]

Steen Nymann, De Lichtenbergsvej 69 1. th., 8500 Grenå. Tlf. 41313369

Elsemarie Brøndum, Glesborg Lyng 15, 8585 Glesborg. Tlf. 22836075 og mail (NY) [email protected]

Sigurd Leth Lyk, Hestehavevej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa. Tlf. 42927823 og mail [email protected]

Inky (Ingrid) Remy, Karlby Strandvej 3, Karlby, 8500 Grenå. Tlf. 61772453 og mail [email protected]

Daphne Simonsen, Veggerslev Kærvej 3, Veggerslev, 8500 Grenå. Tlf. 22832406 og mail [email protected]

Mogens Overballe, Georgsmindevej 5, Tustrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 86486669/30688669 og mail [email protected]

Bestyrelse Lone Bording Jensen Daphne Simonsen Mogens Overballe Kasserer Steen Nymann Revisor Henning Sørensen. SUF Sigurd Leth Lyck. 

 

 

Vedtægter for ENHEDSLISTEN NORDDJURS vedtaget 14. maj 2012

.

§ 1. Navn:

Lokalafdelingens navn er ENHEDSLISTEN – de rød-grønne i Norddjurs Kommune.

§ 2. Hjemsted:

Lokalafdelingen har hjemsted i Norddjurs Kommune. Vi er tilsluttet landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne og underlagt landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønnes vedtægter.

§ 3. Formål:

Lokalafdelingens formål er på lokalt plan at arbejde for de formål, der er gældende for landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne.

§ 4. Organisation:

Lokalafdelingen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne i Norddjurs Kommunes øverste ledelse er generalforsamlingen.

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer som vælges af generalforsamlingen.

Derudover vælges en kasserer, en revisor og en webmaster.

Valg til bestyrelsen sker for en periode af et år, første gang i 1998.

§ 5. Generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst to ugers varsel ved annoncering i landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønnes medlemsblad samt per mail og per brev til medlemmer uden mail.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønnes valg af spidskandidater til folketingsvalg, pt. i april måned.

Ekstraordinær generalforsamling har samme kompetence som en ordinær generalforsamling. Indkaldes af bestyrelsen når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af spørgsmål, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og den afholdes senest 3 uger efter at begæringen er bestyrelsen i hænde.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal, som minimum, indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent.

3. Valg af to stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab / budget ved kassereren.

6. Indkomne forslag / emner. (Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamling.)

7. Forelæggelse af foreløbig plan for det kommende års aktiviteter.

8. Valg. Jvf. § 4.

9. Eventuelt.

Vedtagelser på generalforsamling sker ved simpelt flertal, dog gælder der særlige regler for vedtægtsændringer og ved opløsning af lokalafdelingen.

Referat offentliggøres hurtigst muligt efter mødet, senest i forbindelse med indkaldelse til næste møde.

§ 6. Bestyrelsen:

Bestyrelsen for lokalafdelingen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne i Norddjurs Kommune konstituerer sig med formand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsens overordnede opgaver:

Fastsætte organisationsstruktur.

Medlemsmøde kan sammensætte arbejdsgrupper til idéforum og opgavevaretagelse. Bestyrelsen skal udarbejde kommissorium for de enkelte arbejdsgrupper, for at sikre at opgaverne bliver udført i overensstemmelse med lokalafdelingens målsætning. Bestyrelsen har overordnet ansvar for økonomi, herunder udarbejdelse af budget.

§ 7. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 8. Medlemskab:

Enhver enkeltperson der støtter landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønnes formål kan blive medlem af lokalafdelingen. Ethvert medlem af landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne med bopæl i Norddjurs Kommune bliver automatisk optaget i lokalafdelingen. Optagelsen træder i kraft når medlemmet har indbetalt kontingent til landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne. Man kan udtræde af lokalafdelingen. Ligeså kan optages ethvert medlem af landsorganisationen ENHEDSLISTEN – de rød-grønne som medlem i lokalafdelingen hvis medlemmet ikke er medlem i en anden afdeling.

§ 9. Vedtægtsændringer:

Kan foretages på en generalforsamling. Skal være på dagsordenen og tilsendt sammen med denne. Ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Valg af Djurslandskredsens folketingskandidat:
De 2 lokalafdelinger på Djursland afholder fælles opstillingsmøde efter reglerne om ekstraordinær generalforsamling. Afstemning foregår skriftligt, dog kan der afholdes fredsvalg, hvis alle tilstedeværende medlemmer er enige derom. 1/4 af de fremmødte medlemmer kan kræve en urafstemning blandt alle medlemmer.

§ 11. Opstilling af kandidater til byrådsvalg mv.:Opstillingsform, partiliste / sideordnet, afstemning foretages. Opstillingsmøde afholdes senest 3 mdr. før kommunevalgs afholdelse og der indkaldes skriftligt mindst 14 dage inden opstillingsmødet.

Nr. 1 på listen vælges efter reglerne i § 10.

Stk. 2: Partiskat efter de centrale vedtægter – dog kun med 20 % efter alle fradrag. 

§ 12. Opløsning:

Beslutning om lokalafdelingens opløsning kan kun tages efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (den sidste er ekstraordinært) med mindst 3 måneders mellemrum. Lokalafdelingens midler deponeres i landsorganisationen.

Til vedtagelse af forslaget om opløsning kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.

ORD HAR KUN VÆRDI, NÅR DE FØLGES OP AF HANDLING!