Enhedslisten Norddjurs svar til Ålsrode Solcellemodstandere 8 marts 2021

Kære Niels

Mange tak for din kommentar, som vi også kan se er blevet offentliggjort i lokalavisen.

Vedhæftet er Enhedslisten Norddjurs bestyrelses svar, som hermed også sendes til lokalavisen, og vedhæftet er desuden Lemvig kommunes visionære forslag om klimaparker med solceller og naturgenopretning i samhørighed med lokalområdet, som vi nævner i svaret og er værd at bruge tid på at lade sig inspirere af.

Venlig Hilsen

Enhedslisten Norddjurs bestyrelse

  • Steen Nymann
  • Lone Bording Jensen
  • Else-Marie Brøndum
  • Mogens Overballe
  • Ulf Harbo
  • Birgitte Poulsen
  • Kis Bøggild Nielsen

Bestyrelsens svar;

Mange tak for dit grundige oplæg til videre debat og dialog om solcelleanlæg.

Vi er oprigtig taknemmelige for din henvendelse. Som politisk aktive er det desværre sjældent der er borgere der involverer sig i debatten eller møder op til valgmøder.
Vi politisk aktive borgere snakker oftest med andre politikere eller vores egne aktive i partiet.
Ofte læner vores politiske holdninger til mærkesager som solcelleanlæg klima og miljø sig op af moderpartiet eller store organisationer som fx Dansk Naturfredningsforening. Vi er af den overbevisning at politik først bliver rigtig betydningsfuldt, hvis vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.

Som mange andre politiske partier ser vores parti Enhedslisten gerne at landbrugsjord tages ud af drift og indgår i den grønne omstilling. Vi har dog i vores lille lokalafdeling Enhedslisten Norddjurs for det første en hel del betingelser for denne omstilling. For det andet vil vi debattere og danne de bedste løsninger i samarbejde med kommunens borgere, hvilket er baggrunden for at vi bringer vores holdning til torvs i den lokale presse med konkrete forslag og subjektive holdninger i håb om at få sat debatten i gang med flere nuancer.

Som vi kommer ind på i vores debatindlæg har vi krav til hvordan solcelleanlæg ikke bare indgår i landskabet omkranset af mosaiklandskab men også genrejser mere natur. Først og fremmest skal lokalsamfundet og de lokale naturværdier prioriteres.
I læserbrevet, der er udtryk for vores politiske holdning har vi som du påpeger ikke gået i detaljer vedr. lovgivning. Vi kan derfor understrege her, at lovgivning vedr. kystnærhedszoner, skovlinier, stendiger, landsbyer og herregårdslinier som grundlag for naturbeskyttelse skal respekteres og indgå i den natur energiselskabet skal genrejse.

Vi må samtidig desværre beklage at kystnærhedszonen som den administreres i dag stadig tillader intensivt landbrugsdrift til skade for biodiversiteten, vejene og luften/lugten.
Vi ser derfor med glæde at lodsejere villigt lejer deres jord ud til solcelleanlæg også indenfor kystnærhedszoner, da det er en oplagt mulighed for især at beskytte de naturværdier vi har i denne zone.
Som vi understreger i vores debatindlæg vil Enhedslisten lokalt i Norddjurs stille betingelser om, at der i forbindelse med solcelleanlæg afsættes dele af de lejede arealer til genrejsning af skov, mosaiklandskab og naturstier. Vi ser det som en selvfølge, at det først og fremmest bliver de dele af arealet der ligger indenfor beskyttelseslinier, der afsættes til natur, faunapassager og rekreative formål for vores lokalsamfund.

Vi mener at lodsejere der udlejer jord til selskaber og de selskaber der lejer jorden skal afsætte 25% af det lejede areal til natur, genrejsning af skov og vådområder med etablering af naturstier og fugletårne. Hvordan skal forhandles sammen med lokalsamfund og instanser som kystdirektorat, relevante styrelser mm. Nogen vil muligvis anfægte at lodsejere og selskaber vil allokere 25% areal til natur, der bevares også efter lejemålets ophør. Men i betragtning af lysten til at leje jord ud fra store lodsejeres side og energiselskabernes lyst til store investeringer og indtjening på solenergi må vi konstatere at der er noget at forhandle om.

Vi vedlægger derfor et eksempel fra Lemvig Kommune, der viser at det i høj grad er realistisk at få mere natur for pengene, hvis lokalsamfund, embedsmænd og politikere spiller deres kort fornuftigt og indgår i et samarbejde.

I Norddjurs Kommune forventes det efter advokatvurdering at det kan blive meget vanskeligt at få godkendt anlæg indenfor kystnærhedszonen også selvom kommunen giver tilladelse.
På Gavnø har ministeren nedlagt forbud mod et planlagt solcelleanlæg indenfor kystnærhedszonen.
Solcelleanlæg er lige nu et hot emne der rører mange forskellige borgere i vores lokalsamfund.

Bestyrelsen Enhedslisten stiller os med glæde til rådighed for udveksling af synspunkter og udvikling af modeller der tilgodeser lokalsamfund fauna og naturbeskyttelse øger biodiversitet og forbedrer klimaet.
Det kunne være et interessant indspark til politikere og embedsmænd, hvis jeres aktive borgergruppe i den konkrete sag lavede et forslag på hele Kejsergårdens areal på de oprindelige 250 hektar og afsatte arealer til natur, faunapassager, stiforløb og arealer til anlæg inklusive de randzoner der skal indgå i selve anlægget og tog hensyn til beskyttelses- og sigtelinjer til glæde for lokalsamfundet og naturen.

Norddjurs har som du efterspørger desværre ikke oplagte områder der på forhånd kan udlægges til solcelleanlæg som fx hedestrækninger fjernt fra bebyggelse.

Vores hedelandskaber er plantet til for at undgå sandflugt og vores ådale er lagt i dræn og den gamle havbund er af landets bedste landbrugsjord.

Hele Norddjurs er et mosaiklandskab med tæt beliggende lokale landsbyer kirker vandværker og gamle skoler og præstegårde.

I Norddjurs er der pt. tæt på 1000 hektar ansøgninger på solcelleanlæg uden kommunen har lavet en model for klimaparker så ja Norddjurs kommune er taget på sengen – hvem havde forudset at landbrug og fødevarer er i et hamskifte og godt i gang med at forvandle sig til landbrug og strøm?

Vores ministerier er taget på sengen, der er ingen masterplan, der koordinerer anlæg af solceller, selv om vi alle ved at efterspørgsel på grøn strøm er stærkt stigende bl.a. til vores forbrug af strøm til streaming, varme og transport.

Det ser vi i eksemplet Gavnø hvor Kaare Dybvad stopper et planlagt anlæg og Dan Jørgensen stadig grilles på luftige valgløfter om 70% reduktion af CO 2.

En reduktion vi kun når, hvis landbruget omstilles af private selskaber. Vi er desværre længere fra statsstyret planlægning end nogensinde før i vores demokrati historie. Skulle vi vente på statsejede solcelleanlæg så vi desværre langt ud i fremtiden med den grønne omstilling af landbruget. Det må selv en Enhedslistepolitiker sande.

Det vil dog ikke forhindre Enhedslisten Norddjurs i at foreslå at oprette et kommunalt selskab der opkøber jord til grøn omstilling og rekreative formål langs kysten

Som svar på jeres spørgsmål vedr. miljøtrusler må vi sande vores begrænsninger. Vi er politikere ikke embedsmænd, hvis der forelå undersøgelser vedr. solcelleanlæg og miljøtrusler ville jeres aktive gruppe formentlig have dem allerede.

Og hvorfor vil vi gerne have solcelleanlæg når vi ikke vil have kæmpemøller på land??

Svaret ligger lige for solceller anlægges så betydelige arealer tages ud af drift og vi får mere biodiversitet og rekreative områder i vores bevaringsværdige natur.

Det er sådan i dag at vores bevaringsværdige natur i dag i Norddjurs kun i begrænset omfang er beskyttet. Der Round Uppes, drænes, sprøjtes og gødes fra kilderne og helt ned til Kattegat.

Hvor langt er Norddjurs Kommune fra at kunne omlægge 1000 hektar for kommunale midler?? Svaret giver sig selv.

Der er selvfølgelig høje forventninger til os og vores aktive byrådsmedlem Ulf Harbo der i efteråret i samarbejde med borgere i Ørum og Glesborg fik vendt borgmesterpartiet til at stemme for borgernes ønske om en Overbygning i Glesborg.

Vi håber vi kan det samme her, finde en løsning for solcelleproblemet i Ålsrode, hvor Kejsergårdens arealer i kystnærhedszonen omlægges til rekreativ natur, hvor solcelleanlægget placeres med hensyn til beskyttelseslinier, med betydelige faunapassager, brug af miljøgodkendte midler til vedligehold og et anlæg omkranset af naturzoner så Ålsrode by bliver et mere attraktivt sted at bosætte sig.

Det er i alles interesse at finde en løsning og der er i høj grad brug for konstruktive forslag fra jeres side. Vil I mødes med os og udbygge jeres opfattelser og ønsker i Ålsrode står vi meget gerne til rådighed. Under alle omstændigheder er modellen med Klimapark Nees Hede oplagt at bruge som forbillede. Nees Hede Klimapark har 90 hektar genoprettet natur inklusive fugletårn og vandrestier og rekreative områder anlagt og plejet af selskabet der i tillæg får 265 hektar solcelleanlæg.

I Ålsrode projektet er der ansøgt om 240 hektar, de 50 hektar der er taget ud bør omlægges til rekreativ natur. Med et konkret forslag fra lokale borgere til hvordan landsbyen og solceller kunne leve side om side kunne der tages yderligere ud til natur så forholdet var 180 / 60 ideelt set.

Kejsergårdens ejer har en interesse i at leje al jorden ud, energiselskabet har en interesse i at få godkendt anlæg, kommunalbestyrelsen har interesse i en model lokalsamfundet kan leve med så politikerne med sindsro kan stemme ja til solcelleanlæg.

Som I formentlig allerede ved er solcelleanlæg underlagt planloven og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det giver muligheder for en aktiv og konstruktiv borgergruppe, der gerne vil være attraktiv for naturglade tilflyttere. I har som aktiv landsby alle kort på hånden til at få mere natur omkring Ålsrode og ned mod kysten. Og blive et forbillede for resten af de anlæg der skal godkendes i Norddjurs Kommune.