Enhedslisten Norddjurs vil have 30% mere natur finansieret af solceller ind i kommuneplanen.

Høringssvar og politikerspørgsmål til Norddjurs kommunes kommuneplan.

Enhedslisten har været i en frugtbar dialog med solcellemodstandere i Ålsrode.

Det fremgår bla. af vores debatindlæg i pressen og borgergruppen ”Solcellepark Kejsegården – Nej tak”s spørgsmål til vores debatindlæg.

Vi fik blandt andet spørgsmål til, hvorfor vi ikke har sat projekterne på pause.

I vores svar til Ålsrode opfordrede vi borgergruppen til konstruktive forslag til multifunktionel klimapark med fredet natur på Kejsergårdens arealer.

Vi er nemlig meget opmærksomme på at klimaparker skal afgrænses i samarbejde med lokalsamfund.

Derfor er Enhedslisten Norddjurs i samarbejde med lokale borgere er i gang med afsøgning af relevante områder, der løfter presset på vores vådområder, biodiversitet og havmiljø.

Enhedslistens lokale baggrundsgruppe har selvfølgelig særligt kik på skov- og kystnære arealer, ådale og landsbyer hårdt ramt af svineindustri, Round Up, MRSA og kvælstofudledning.

Vi er kommet frem til at det er nødvendigt med en ny vinkel på solceller i Norddjurs Kommune, hvis vi skal høste de enorme gevinster, der er for biodiversitet, fremtidens grønne energiproduktion, natur og havmiljø.

Solcelleanlæg i Norddjurs skal derfor indgå i multifunktionelle klimaparker hvor 30% af den ansøgte landbrugsjord bliver omlagt til fredet natur, genrejst skov og beskyttede ådale, efter forbillede i Lemvig Kommune, hvor naturområder genskabes for gevinsterne ved den grønne el-produktion.

Enhedslisten vil indbyde de øvrige partier i byrådet til at debattere vores forslag om klimaparker og lægge Klimaparkmodellen ind i kommuneplanen.

Godsejere og private selskaber står klar til at høste milliardgevinster på solcelleanlæg. Som retningslinjer er lige nu i Norddjurs Kommune indskrænker vores Miljø og Teknik forvaltning de ansøgte arealer, frem for at intensivt dyrkede arealer tages ud af drift til energianlæg og mere natur. Vores små lokalsamfund, der presses af gylle og round up lige uden for havehækken og vores natur skal have del i gevinsten. Og vores havmiljø, ådale og kystzoner skal høste gevinsten af private solcelleanlæg for milliarder.

Vi kan tage det ansøgte areal i Søby som eksempel. Her kunne en Klimaparkmodel skabe 80 hektar natur til beskyttelse af kanalen og byen og 180 hektar til solceller.  Med de begrænsede retningslinjer vi har for øjeblikket har forvaltningen i en udførlig landskabsvurdering reduceret arealet fra 263 hektar til 111.

Enhedslisten er overbevist om at gevinster fra solcelle investeringer kan komme lokalsamfund og den natur vi er fælles om i fremtiden til gavn.

Det samme er sket i Kejsergårdens ansøgning ved Ålsrode hvor området er blevet reduceret fra 240 hektar til 190 hektar. Her ville Enhedslistens forslag om 30% naturgenopretning mv. betyde at 73 hektar skulle udlægges til natur og rekreative områder og 167 hektar til solceller i samarbejde mellem lokalsamfund, lodsejere og energiselskab.

 

Med de ansøgninger, der ligger nu, er vi på over 1000 hektar. Med 30% omlagt til fredet natur ville Norddjurs kunne øge sin fredede natur med 300 hektar. De 700 hektar, med solceller kan producere 525 millioner kilowatt timer om året, hvilket svarer til omkring 400 000 menneskers El-forbrug.

 

Tænk hvis Norddjurs kunne forsyne ikke kun sig selv, men også Randers og en stor del af  Århus med grøn El og samtidig få 300 hektar mere natur?

Eller tænk hvis vi kunne afløse opvarmning med flis, der udleder CO2 og forringer biodiversitet, med det strøm vi høster lokalt?

Hvilket lige nu er et meget relevant spørgsmål da vores gamle skove i Norddjurs lige nu lægges ned for at brændes af i varmeværker, hvilket er en lokal miljøkatastrofe bl.a. i Gjerrild og Hemmed skove.

I den kommende Kommuneplan skal vi så hurtigt som muligt udpege områder til klimaparker i vores sårbare ådale og kystarealer.

Vi har et åbent vindue til at skabe mere natur, beskytte vores havmiljø og genrejse skov på arealer der i dag dyrkes intensivt og belaster vores lokalsamfund og natur voldsomt.

På den lange bane er vores børnebørn afhængige af vores valg, Norddjurs kommune bør vælge mere natur for pengene vi tjener på at producere grøn energi.

Som folkevalgte politikere kan kommunalbestyrelsen sige ja eller nej til ansøgninger om solcelleanlæg. Vi kan afvente den forretningsmodel der er til lokalsamfundets bedste.

Norddjurs Kommune skal tage førertrøjen på fordi vi har et klart mål om grøn energiproduktion, mere biodiversitet, mere tilgængelighed til naturarealer og mere vildere natur i Norddjurs Kommune.

Det koster kommunen ca. 250 000 at behandle en ansøgning om solcelleanlæg og vores forvaltning er løbet tør for ressourcer til de mange ansøgninger.

Med politisk udstukket klimaparkmodel er det lodsejer og energiselskab, der i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og borgerforening, skal fremlægge Klimapark forslag til Kommunalbestyrelsen med 30% natur, genrejst skov, blomstrende hegn og rabatter mod syd, på de arealer, hvor det giver mening for lokalsamfund, biodiversitet, vådområder og havmiljø.

Enhedslisten Norddjurs vil gerne vide

 1. hvor mange hektar solcelleanlæg er der i alt ansøgt om når man medtager arealerne i de oprindelige ansøgninger?
 1. hvor mange hektar er ansøgningerne reduceret til i alt?
 1. Har forvaltning / kommunalbestyrelse overvejet multifunktionel Klimapark model med allokering af hektarer til fredet natur i vådområder, genrejst skov, attraktive udstykninger, naturstier mm?

Som i eksempel fra Klimapark Nees Hede i Lemvig Kommune.

 1. Er der udpeget arealer til solceller i kommuneplanen?
 2. Har man overvejet at lade lodsejere og solcelleselskaberne stå for at lave planer for klimaparker med multifunktionel jordfordeling?

Venlig hilsen

Enhedslisten Norddjurs bestyrelse:

 • Steen Nymann (Kasserer)
 • Lone Bording Jensen (Hjemmesideansvarlig og mødeleder)
 • Else-Marie Brøndum
 • Mogens Overballe
 • Ulf Harbo (Kommunalbestyrelsesmedlem)
 • Birgitte Poulsen
 • Kis Bøggild Nielsen