Forsyningsselskaber som katalysator for den grønne omstilling

Enhedslistens politiske ordfører og klimaordfører Mai Villadsen kommer til Norddjurs søndag den 26 september.

Enhedslisten Norddjurs ser frem til at vise vores klimaordfører hvor langt vi er i Norddjurs med klimatiltag i det kommunale spildevandsselskab AquaDjurs, samt drøfte hvilken rolle de kommunale selskaber kan spille i løsningen på de klimaproblemer vi står i.

Enhedslistens Norddjurs har et vigtigt budskab vi håber Mai Villadsen tager med til Christiansborg. Norddjurs Kommune står, sammen med andre fattige landdistrikter med stor svineproduktion, midt i en menneskeskabt miljøkatastrofe grundet mangler i den lovgivning, der skal begrænse landbrugets udledninger både i lokalmiljøet og vores sårbare havmiljø.

Men lad os starte med det positive at vi i AquaDjurs er helt i front med klimatiltag.

Vi er 5 folkevalgte i AquaDjurs bestyrelse og gennem de sidste 6 år har jeg som byrådsmedlem for Enhedslisten haft den store ære at være med i en positiv og spændende udvikling for vores klima, havmiljø og trængte CO2 regnskab.

Der er dog ikke helt enighed om hvad der er vigtigst i Aquadjurs, hvilket vi så sidste efterår da afstemningen om lavere takster endte med en formandsbeslutning om ikke at sætte taksten ned fordi vi stod helt lige 4 mod 4.

Det spinkle flertals holdning er vi skal fastholde en rimelig takst med muligheden for at investere mere i den grønne omstilling og CO2-reduktion til glæde ikke kun for kommunens borgere, men også for kommende generationer.

Det kan vi fordi Aqua Djurs med en fremragende visionær ledelse og med bestyrelsens opbakning har opnået en klar frontposition med hensyn til både økonomi, klima, CO2-reduktion og havmiljøet. AquaDjurs er helt i front både hvad angår klimamålsætninger, effektiv drift og stabile og lave takster.

Det er dog Enhedslisten Norddjurs klare målsætning at vi skal beskytte vores havmiljø yderligere ved at opkøbe lavbundsjorde og skabe naturzoner og korridorer.

Vores vision er at AquaDjurs som renser spildevand fra hele Norddjurs skal investere i klima, grøn omstilling og renere vand på hele Djursland.

For lige meget hvor rent vandet er når det ledes gennem vores rensningsanlæg bliver vores havmiljø desværre i stigende grad belastet af et for højt næringsindhold, fra landbrugets udledninger, som giver for mange alger, iltsvind og reducerer antallet af arter.

Hvad er vores økonomiske forudsætninger for at investere i yderligere klimatiltag?

AquaDjurs er gældfri i 2034 med en lav takst på 26 kroner per kubikmeter sammenlignet med vores nabo i Syddjurs spildevand, der har en takst på 38 kroner per kubikmeter.

Vi kan derfor med ren samvittighed over for vores kunder investere endnu mere progressivt ved at lade AquaDjurs gå i front med at opkøbe jord ved drikkevandsboringer, rundt om søer, landsbyer, langs åer og langs kysten for at beskytte vores grundvand og havmiljø og dermed leve op til AquaDjurs motto ”Vi søger for rent vand”.

Vi kan med investering i natur både opnå vores klimamålsætning i AquaDjurs om CO2 reduktion på 82% inden 2025 (Den nationale målsætning er 70% inden 2030) og med flere naturzoner aflaste landsbyer, ådale, vandløb, kyster og havmiljø fra landbrugets udledninger af kvælstof og fosfor og dermed sørge for mere rent vand på Djursland.

Vores opkøb af landbrugsjord kan bidrage til produktionen af grøn energi fx med solceller i forbrugerejede klimaparker, hvilket kan være med til at finansiere endnu mere opkøb af lavbundsjorde, der fredes og sættes fri til natur til glæde for fællesskabet og kommende generationer.

Særligt udtagning af lavbundsjorde er noget der batter i CO2 regnskabet samtidig med at det er guld værd for vores hav- og vandmiljø.

Vi ser desværre at lovgivningen halter bagefter og at den frivillige ordning til udtagning af lavbundsjorde ikke bliver brugt nok.

Vi vil gerne understrege over for vores klimaordfører Mai Villadsen at Klimaet har behov for hurtig handling med statslig finansiering og statslig udpegning af belastede vådområder. Vi ved der skal et flertal til, men håber i det mindste at budskabet når frem, kommunerne står lige nu alene med et landbrug der belaster lokal og havmiljø uden for kontrol.

Det er nu vi skal handle – ja faktisk var det i går, så det er nu vi skal gøre en ekstraordinær indsats som kommune og som forbrugere igennem vores forsyningsselskaber og tage et større ansvar for vores natur og miljø ved at arbejde benhårdt for at betale af på vores CO2 gæld.

Vi har som højt udviklet industrisamfund med ufattelige velfærdsgoder og et landbrug der producerer fødevarer til hele verden en meget stor CO2 gæld pga. af udledninger fra dyreproduktion og vores enorme forbrug af fossile brændstoffer de sidste 100 år.

Lad os gå sammen om at betale tilbage på vores CO2 gæld i stedet for at efterlade regningen til kommende generationer.