Enhedslisten Norddjurs udpeger områder til Klima Naturparker

Norddjurs har ansøgninger til 1200 hektar med solcelleanlæg, men er desværre langt bagud med udpegning af områder til Klimaparker med natur og  solceller.

Hvor andre kommuner har taget skridt, der styrer udviklingen af klimaparker og genopretter natur er Norddjurs langt bagefter.

Enhedslisten har været i dialog med både modstandere og tilhængere af den grønne omstilling og udpeger på baggrund af denne dialog områder, der kan genoprette natur, vådområder og havmiljø med indtægter fra solenergi.

Enhedslisten vil i samarbejde med lokalsamfund og aktive borgere udpege Klima og Naturpark i kystområdet i gammel Nørre Djurs kommune, der omfatter landsbyerne Gjerrild, Rimsø, Emmelev, Skindbjerg, Kastbjerg, Hemmed, Hedegård, Glesborg og Bønnerup og landskabet mellem Karlby Klint, Veggerslev kær, Emmelev Kær, Villersø Ådal, Selkær Kær, Glesborg og Hemmed Kær.

Svinebedrifter i ådale og landsbyer kan blive omlagt til natur. Markarealer vil afskærmet af sydvendte hegn og blomstereng blive omlagt til solceller.

Enhedslisten udtaler;

Landskabet, der består

af intensivt dyrkede lavbundsområder ud til Kattegat, er belastet af intensiv landbrugsdrift i 6 større og mindre ådale. Drift der udleder Round Up, pesticider og kvælstof i vores havmiljø. Landskabet er karakteriseret af lavbundsområder vekslende med bevoksede kløfter og højt beliggende marker skjult af skovmosaikker.

Landsbyerne i de intensivt dyrkede vådområder er belastet af landbrugsdrift og de små huse ud til markdrift er usælgelige. Markdrift omkring landsbyer og i Ådalen ønsker vi omlagt til natur. De ubeboede bakker langs ådale afskærmet af skovmosaikker og faunapassager er velegnede til solcelleanlæg.

Driften i området, der for 50 år siden skaffede levebrød til flere hundrede familier, er i dag på ganske få hænder. En af de store svinebedrifter, der dominerer landskabet er ejet af AP Pension, overskuddet fra den intensive og klimabelastende drift er minimal og med omlægning til natur vil lodsejere have et langt større provenue. I bedste fald vil der være en skatteindtægt til vores trængte kommune.

Vores ønskescenarie til Klima og Naturpark omfatter hele kystbåndet fra Bønnerup til Karlby området ud til Randersvej mellem Skindbjerg og Kastbjerg og kyststrækning op til NordKystvejen fra Mejlgård til Hedegård og hele Dystrup Kær.
Det landskab Enhedslisten vil udpege til genopretning af natur var for 5000 år siden Bjørneklanens jagtområder, et landskab dannet af øer, der via vandområder gav adgang til Kattegatkysten ved Gjerrild Bugt.
Siden er havbunden hævet 5 m og blevet til de kendte vådområder; Veggerslev Kær og Veggerslev å, breder sig mod Kattegat med indløb fra Emmelev Kær og Hovåen ved skovene omkring herregården Sostrup beliggende på gammel havbund ved Gjerrild.
Hovåen og Veggerslev å løber ud i havet ved Gjerrild Bugt mellem kalkklinterne ved Karlby og Klinteskredet ved Gjerrild Klint.
Klinterne er enestående geologiske kalk og lerformationer fyldt med flint og fossiler og bugter sig med stejle klinter 16 km fra Gjerrild Nordstrands brede sandstrande og den 37 m høje skovklædte kystformation Stavnshoved til Fornæs ved Stensmark og videre til Grenå.
Villersø og Veggerslev ådal er beliggende nede mellem stejle kløfter og bakkeformationer ved landsbyerne Rimsø og Villersø, gamle øer i Øhavet, der har skabt Norddjurs unikke landskabsværdier og er navngivet af vikinger. Rimsø med runesten og historisk præstegård fra 1600-tallet.
Landsbyer og kær er karakteriseret af små huse attraktive for unge tilflyttere.
I dag bor der flere børnefamilier i området ret usædvanligt i Norddjurs der er præget af fraflytning og faldende børnetal.
Området Enhedslisten peger på er omkranset af store privatejede skovarealer gennemskåret af vandrestier. Bakker og kær langs Veggerslev Ådal er forbundet af den gamle hulvej Horsballumvej der løber langs kæret med endnu en hulvej op af bakken til Rimsø.
Horsballumvej munder ud ved Nørrevangsvej og Tornled mellem Rimsø og Veggerslev på vej til Gjerrild.
Her starter det historiske Herregårdslandskab omkring vandborgen Sostrup med et karakteristisk stendige der fra Rødeled trækker ned af Rimsøs bakkedrag til Tornled omgivet af gamle bøge og egetræer.
Fra Tornled til Sostrup har Norddjurs Kommune en fredet vestvendt jernbanedæmning i skovbrynet der kan inddrages i det omfattende forløb af naturstier i hele området.
Horsballumvej forbinder Birkedalsvej og Tornled og er en del af et 50 km langt spor til langdistance ridning.
Området forbinder Nordkysten ved Gjerrild Bønnerup med kysten syd for Grenå. Langs Veggerslev Kær langs landevejen Birkedal, Skindbjerg og Havdal er Emmelev og Veggerslev kær forbundet med de dybere ådale Villersø kær og Kirial, der har forbindelse af Skærvad Å til Kolind Sund.
Hele området der krydses af Randersvej er et udgravningsområde af national interesse.
Her har arkæologer for nylig udgravet sælfangernes grubegrave med bjørnekranier og pelikanvinger tæt på den trafikerede landevej der forbinder Grenå og Randers.
Veggerslev Villersø Kær ligger derfor på mange måder strategisk for en øget tilgang til og et kendskab til et af Norddjurs Kommunes mest centrale kulturhistoriske landskaber i det 10 km lange strøg fra Randersvej gennem Sostrups skove til Gjerrild Bugt Gjerrild Klint og Nordstrand.  Området har et oplagt potentiale for øget tilgang af turister og tilflyttere fra Randers og Århus, hvis den dominerende svineindustri blev afløst af mere natur.
Landskabet er i forvejen gennemskåret af turistruter. Margueritruten, Gjerrildbanestien og Nordsøstien.
Gjerrildbanestien er en kommunalt anlagt cykelsti på det gamle jernbanespor, der fører fra Gjerrild til Ryomgård og som krydser Nordsøstien i Gjerrild.
Nordsøstien er en international anlagt cykel og vandresti der løber langs kysten i hele Nordsø området.
Fra Gjerrild Nordstrand løber stien langs kysten over Bønnerup og Fjellerup gamle fiskerlejer der stadig er aktive.
I stenalderen var hele området en del af Sælfangernes vidtstrakte jagtområder fjorde og småøer der stadig præger Nordkystens vilde landskab.
Glesborg og Hemmed Kær samt de drænede ådale  nord for Gjerrild kan karakteriseres på samme måde. Et landskab med unik landskabelig og kulturhistorisk værdi omkranset af enorme skovarealer.
Når vi får omlagt de store industribrug i de omfattede ådale til Klima Naturpark vil Norddjurs Kommune besidde naturarealer, der kunne afgrænses til af de store Natur Nationalparker i Danmark.
En udpegning af Klima Naturpark vil give øget interesse for vores naturværdier også i et fremtidigt samarbejde med fonde som fx Den Danske Naturfond, der har som formål i samarbejde med kommuner at gøre Danmarks unikke vilde natur mere tilgængelig og sammenhængende for flere naturelskere.
I den netop udgivne rapport “REGIONAL HAVPLANLÆGNING I DET VESTLIGE KATTEGAT – NATUR-, ERHVERVS- OG SAMFUNDS-MÆSSIGE FORHOLD OG SCENARIER” (se Bilag 3 ) fremgår det at
“Den forventede forbedring i miljøkvaliteten vil særlig tilgodese vækst i jobskabelse og økonomi inden for turisme og rekreation, som allerede nu er den største indtægtskilde i de kyst-nære områder. “
Ifølge rapporten er turismen det største erhverv med flest arbejdspladser i kystkommuner også Norddjurs og kun ved at reducere udledning fra landbruget i vådområder langs kysten, tage vores lavbundsområder ud af drift og omlægge til ren natur kan havmiljøet nå de mål der er sat.
Det fremgik af indlæg fra Havplan konferencen at adgang og kendskab til natur- og kulturhistorie er afgørende for viljen til at beskytte naturen.
Udpegning af lavbundsområder og omgivende arealer til Klima Naturpark vil vise at det er muligt at omlægge og bevare levesteder for naturen og skabe bedre levevilkår for kommunens borgere og med mere natur tiltrække tilflyttere.
En genopretning af Norddjurs Kommunes helt unikke naturværdier er mulig, hvis vi som borgere står sammen og tager ansvar til glæde for turismen, tilflytning, natur, lokalbefolkning og den grønne omstilling.